Για να γίνει κάποιο σωματείο μέλος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, που συνιστάται μετά την ίδρυση της, πρέπει να υποβάλει σε αυτήν:

  • Αίτηση εγγραφής του.
  • Πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, που περιέχει την απόφαση για την εγγραφή του Σωματείου στην Ομοσπονδία και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της.
  • Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του, που να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό, η ημερομηνία και ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του.
  • Κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του με την ιδιότητα και τις διευθύνσεις τους, ονομαστική κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου και ονομαστική κατάσταση των μελών που ψήφισαν στο Σωματείο κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία Επαγγελματιών στον ίδιο επαγγελματικό κλάδο.
  • Υπεύθυνη δήλωση αν ανήκει σε άλλη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ποια είναι αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Σωματείου στην πρώτη συνεδρίαση του ή το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της με αιτιολογημένη απόφαση του, που την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο Σύλλογο μέσα σε 15 ημέρες από την λήψη της.

Η ιδιότητα του μέλους, αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, δίχως καθυστέρηση, κάθε μεταβολή στην Διοίκηση του, στους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, την αυξομείωση αυτών και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του.

Γίνε και εσύ μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης.

Για περισσότερες πληροφόριες επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλέφωνα 2106440681 ή στείλτε μας μήνυμα.